เว็บลิงค์


Showing 21 items
Web ListsDesign (URL)Title
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Web ListsDesign (URL)Title
ai class AI Class Stanford Engineering  
CEIT  The Center for Educational Innovation and Technology ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
Course sera https://www.coursera.org/  
CSBC Project  CSBC Project เว็บรวบรวมโครงงานสาขาวิชา 
CSBC Project Expo CSBC Project Expo โครงการนำเสนอผลงานโครงงานของนัีกศึกษา 
Digital Media Department of Digital Media สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 
eBooks SAU eBooks SAU ศูนย์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มออ. 
eLearning SAU eLearnig อีเลิร์นนิ่ง มออ. 
Google Apps for Edu. Google Apps for Education เว็บช่วยเหลือการใช้งาน Google App. + SAU 
ICT inEducation UNESCO  
ITPE Information Technology Professional Examination โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที 
learn square learn square  
MERLOT MERLOT  
Open training platform UNESCO  
Thai 2Learn Thai 2 Learn  
USA Learns English learning  
vBooks Project vBooks SAU โครงการหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตาและผู้ด้อยโอกาส 
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 2554 http://intranet.sau.ac.th/ethics_2554.pdf จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ปฏิทินการศึกษา 2556 ปฏิทินการศึกษา 2556 มออ. ปฏิทินการศึกษา 2556 
ฤษีดัดตน ฤษีดัดตน  
เวบเรียนฟรี ที่ดีที่สุด best elearning web portal  
Showing 21 items