วิธีการใช้ไฟล์แม่แบบโครงงานคอมพิวเตอร์

ในการทำรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ 1-2 นักศึกษาจะต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์่ให้พร้อม ดังนี้
วิธีการเตรียม
วิธีการใช้ไฟล์แม่แบบโครงงานคอมพิวเตอร์
  • แนะนำการใช้งานไฟล์เบื้องต้น
  • วิธีการกำหนดสไตล์ และกฎในการพิมพ์
  • วิธีการ update สารบัญอัตโนมัติ
  • วิธีการกำหนดชื่อรูป และทำสารบัญรูปอัตโนมัิติ
  • วิธีการกำหนดชื่อตาราง และทำสารบัญตารางอัตโนมัติ

Comments