@57_คู่มือโครงงาน 2557 และ เอกสารแม่แบบ (Template)

ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการทำเอกสารในรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลด เอกสารคู่มือประกอบการทำโครงงาน และแม่แบบเอกสาร และติดตามวิธีการใช้งานได้ตาม Link ต่อไปนี้

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์เฉพาะเรื่องเอกสาร   มีดังนี้
 1. ดาวน์โหลดไฟล์แม่แบบโครงงานคอมพิวเตอร์
 2. นำข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วมาใส่ลงในไฟล์แม่แบบโครงงาน
 3. ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจเป็นระยะๆ 
 4. ส่งรูปเล่ม บทที่ 1-3 ก่อนสอบปลายภาค ของภาคเรียนที่ลงทะเบียนวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะต้องแล้วเสร็จภายใน ปี 4 ภาคเรียนที่ 1 (่ตามแผนการเรียนปกติ)
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะต้องแล้วเสร็จภายใน ปี 3 ภาคเรียนที่ 2 (ตามแผนการเรียนปกติ)
 5. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเขียนโปรแกรมตามที่ออกแบบไว้ในบทที่ 1-3 และมาให้ตรวจเป็นระยะ ๆ ตลอดภาคเรียน
 6. ในระหว่างเขียนโปรแกรม จะต้องจัดทำรูปเล่มต่อให้เสร็จ ได้แก่ บทที่ 4-5 บรรณานุกรม และภาคผนวก วิธีใช้งาน และติดตั้งโปรแกรม
 7. ส่งรูปเล่มภายในวันสอบปลายภาคของวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะต้องแล้วเสร็จภายใน ปี 4 ภาคเรียนที่ 2 (ตามแผนการเรียนปกติ)
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะต้องแล้วเสร็จภายในปี 4 ภาคเรียนที่ 1 (ตามแผนการเรียนปกติ)
 8. รอฟังผลพร้อมผลสอบวิชาอื่น ๆ ตามปกติ