โครงงาน

https://sites.google.com/a/sau.ac.th/saucsbcprojects/

Project 57 C31

ประโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาควันอาทิตย์ 5635D


ประกาศที่ปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ 1


รายชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 ปีการศึกษา 2556

[object HTMLDivElement]

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิดา เชาว์ชาญชัยกุล
 2. อาจารย์สิทธิ์ สิตไทย 
 3. อาจารย์สินชัย กิตติมงคลสุข 
 4. อาจารย์ชนินทร เฉลิมสุข
 5. อาจารย์อภิชาติ คำปลิว 
 6. อาจารย์ภาสวรรณ นะราแก้ว 
 7. อาจารย์กิ่งแก้ว สงวนพันธ์
 8. อาจารย์ศิริภัทร สิตไทย
 9. อาจารย์ชฎาภรณ์ สิตไทย
 10. อาจารย์ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์ 
 11. อาจารย์ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์  

กำหนดการ

กำหนดการ ส่งข้อเสนอโครงงาน ประจำปีการศึกษา 2556
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ส่งภายในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556 เวลา 16.30 น. 
ส่งที่ สำนักงานสาขาวิชา คุณสุภาวดี (พี่หลิง) 
หมายเลขโทรศัพท์ 028074594

หมายเหตุ: 
หากส่งหลังจากเวลาที่กำหนด ให้ถือว่ากลุ่มโครงงานนั้น 
มีความประสงค์จะทำโครงงานในปีการศึกษาถัดไป 
และนักศึกษาต้องแจ้งความประสงค์กับอาจารย์ที่ต้องการ
ขอให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ตอบรับก่อน)
จึงจะระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาลงในแบบเสนอโครงงานได้ 

ข้อเสนอโครงงานประกอบด้วย 

หน้าแรก
 • รหัส/ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 
 • ชื่อโครงงาน 
 • ประเภทซอฟต์แวร์ (Window Apps, Web Apps, Mobile/ Tablet etc.) 
 • ผู้ร่วมโครงงาน ชื่อ/รหัส (จำนวน 3 คน) 
 • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (นศ. ติดต่ออาจารย์ด้วยตนเอง) 
 • คณะ และสาขาวิชา 
ส่วนของเนื้อหาประกอบด้วย 
 • หลักการและเหตุผล
 • วัตถุประสงค์ 
 • เป้าหมายและขอบเขตโครงงาน 
 • รายละเอียดการพัฒนา (เทคนิค เครื่องมือ ระเบียบวิธี อุปกรณ์ ) 
 • ข้อจำกัด
 • ปัญหา และความจำเป็นที่ต้องพัฒนาโครงงาน 
 • ตารางแกนต์ชาร์ต แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 
จัดพิมพ์ด้วยกระดาษขนาด A4 สีขาวมาตรฐาน เย็บมุมบนซ้ายมือ 
มีจำนวนหน้าไม่น้อยกว่า 4 หน้ากระดาษ และไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ https://sites.google.com/a/sau.ac.th/csbc/home/projects

About Project

ตัวอย่างเอกสารโครงงาน

 • Com-Sci
  • 54-5152410069 / Android  Application
  • 55-5252410046 / Healthy Guide
 • Bus-Com
  • 55-5435N10006 / Internet Cafe
  • 55-5235410084 / ระบบ ซื้อ-ขายนาฬิกาออนไลน์
  • 55-5335M10002 / ระบบการจองห้องประชุม
  • 55-5435N10014 / ระบบร้านซักรีด