วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คืนสู้เหย้า 2012

 
 

ITPE April 3, 2013

 

ITPE Certificate 2013

 

SAU has gone Google

 

SAU has gone Google 

Young Talent Award 2011


 

CSBC Project Expo 2012

 

ITPEC Roadshow @SAU