การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2556 สิงหาคม 2556 Strengthening Learning Quality: Bridging Engineering and Education

posted Jul 16, 2013, 6:34 PM by Nuth OTANASAP   [ updated Jul 16, 2013, 6:35 PM ]

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2556 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 
"Strengthening Learning Quality: Bridging Engineering and Education" 
เพื่อเป็นตัวกลางในการระดมผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาร่วมกันประมวลความรู้ เพื่อสร้างความรู้ในวิทยาการอีเลิร์นนิง วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวทางการใช้อีเลิร์นนิงเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาของประเทศ ดำเนินการจัดทำเป็นคลังความรู้สำหรับการศึกษาและอ้างอิง ของนักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา
วัตถุประสงค์
 
1) เพื่อให้สถาบันการศึกษาไทยและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านอีเลิร์นนิงที่ทันสมัยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ
2) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการไทยและนักศึกษาได้มีเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านอีเลิร์นนิงที่ครอบคลุม และงานวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างกว้างขวาง 
3) เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
   
กิจกรรมภายในงาน
 
1) การสัมมนาวิชาการโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านจากต่างประเทศและในประเทศ ให้เป็นผู้ประมวลความรู้ และเป็นผู้นำเสนอหลักในการบรรยายและเสวนาความรู้
2) การนำเสนอผลงานวิจัยด้านอีเลิร์นนิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Comments