ITPE-QFM-2013

posted May 21, 2014, 9:11 AM by Nuth OTANASAP
อาจารย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เข้าร่วมประชุมกำหนดข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ร่วมกับสภาการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที 
จากภาคีสมาชิกประเทศต่างๆ โดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก 

ITPE-QFM-2013


Comments