ITPE-APR2013 รอบแรก เมย. ปี 56

https://sites.google.com/a/sau.ac.th/itpe/

ผู้สอบผ่าน ITPE ผ่านในปี 2555 
ที่ไม่ได้เข้ารับประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556  
สามารถมาติดต่อรับได้ที่ สนง.สาขาคอมฯ ได้แล้ว
ในเวลาทำการ อังคาร - เสาร์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
วัลลภ เต็มสุขกมล 
วโรดม พันธะนียะ
นนทมาศ เห่งแจ้ง 
พงศธร สามบุญเที่ยง 
แสงดาว สมแก้ว 
สุดาวัลย์ หนูชนะภัย 
ศุภสิทธิ์ เหลือวงศ์
ทศพร หงส์นพคุณ