พันธมิตร

 


สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-7000
โทรสาร  0-2564-7001-5
Call Center 0-2564-8000
e-mail : info@nstda.or.th

 
 
สถาบันวิทยาการ สวทช.
เลขที่ 539/2 ชั้น 21A
อาคารมหานครยิบซั่ม
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2642 5001
โทรสาร 0 2642 5014

 


 สภาการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
Information Technology Professional Examination Council
 
iTunes U courses
 iTunes U courses let teachers give each class a customized learning experience. Teachers can create and manage their course and students can experience it all from the iTunes U app on iPad.


IMAGIMAX
50 Narathiwasrachanakarin Rd.
Chongnonthree, Yannawa,  
Bangkok 10120 Thailand
Tel. 662-6743711-9, 662-674-3111  www.imagimax.com
 
http://www.crm-c.org/
 

CRM Charity Foundation
1054/8 New Petchaburi road,
Ratchatewee Bangkok 

http://www.crm-c.org/

 
 

 
Google Apps for Education