วิทยาการคอมพิวเตอร์

https://www.facebook.com/saucomsci

Com Sci

ชื่อหลักสูตร
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Bachelor of Science Program in Computer Science
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
   :  Bachelor of Science (Computer Science) 
 
ชื่อย่อ
:  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
   :  B.Sc. (Computer Science)
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้ 
ทั้งในภาครัฐบาล และภาคธุรกิจเอกชน
 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพดำรงชีวิต และปฏิบัติงาน
ในสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข
 เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือก
ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม และมารยาทอันดี
 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
 โอกาสทางวิชาชีพ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
 นักพัฒนาเว็บไซต์
 ผู้ดูแลฐานข้อมูล
 ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
 ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมโดยประมาณ 22,830 บาท) 
(เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 171,630 บาท (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
 มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยมูลนิธิฯ เน้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  กองทุนเพื่อการศึกษา
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)