คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


Business Computer

  ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Bachelor of Business Administration in Business Computer
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
:  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
   :  Bachelor of Business Administration in Business Computer 
 
ชื่อย่อ
:  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
   :  B.B.A. (Business Computer)
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ และมีพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ อย่างเพียงพอที่จะสามารถไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน
 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถในระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม และมารยาทอันดี
 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
   โอกาสทางวิชาชีพ
 นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบ
 โปรแกรมเมอร์
 นักพัฒนาเว็บไซต์
 นักทดสอบระบบ
 ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 ผู้ดูแลฐานข้อมูล
 ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์
 อาจารย์สอนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 พนักงานขายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
 ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมโดยประมาณ 18,630 บาท) 
(เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 151,830 บาท (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
 มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยมูลนิธิฯ เน้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  กองทุนเพื่อการศึกษา
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)